Verb

Verb "To do"

 

 

  • El verbo "to do" en inglés puede funcionar como verbo ordinario, con el significado de "hacer", o como verbo auxiliar. Su declinación en el presente del indicativo (simple present) es la siguiente:
Clica y escucha el simple present del verbo 'To do'

 
Yo hago  I do
Tu haces  You do
El/ella hace  He/she/it does
Nosotros hacemos  We do
Vosotros hacéis  You do
Ellos/ellas hacen  They do 

  • En el pasado simple (simple past) tiene una única forma

Clica y escucha el simple past del verbo 'To do'
 

Yo hice I did
Tu hicíeste You did
El/ella hizo He/she/it did
Nosotros hicímos We did
Vosotros hicisteis You did
Ellos/ellas hicieron They did


 

  • Com verb ordinari amb el significat de "fer" cal distingir-lo d'un altre verb, "to make", que també es tradueix en castellà per "fer", encara que aquest últim amb un significat de "fabricar":
     

 
I did my job. Jo vaig fer la meva feina
I made a cake. Jo vaig fer un pastís
What are you doing this evening? Què fas aquest vespre?
She made that table. Ella va fer aquesta taula

 
  • Com verb auxiliar, s'utilitza per construir les formes negatives i d'interrogació del present i del passat simple:

 
I don't know that. Jo no sé que.
I didn't answer correctly. No vaig contestar correctament.
Do you go to the cinema? Vas al cinema?
Didn't you see that film? No has vist aquesta pel·lícula?

 
  • Com es pot observar, en les formes negatives se solen utilitzar contraccions:

 
Do not Don't
Does not Doesn't
Did not Didn't
  • Un altre ús del verb "to do" és per evitar la repetició d'un verb que s'acaba d'esmentar, especialment en la contestació de preguntes:

 
Do you like coffee? Yes, I do
Did you play tennis? Yes, I did
He likes music... ... and so do I (=I like music too)
 
 
VOCABULARI

 

País Country Aeroport Airport
Regió Region Estació Station
Província Province Port Port
Ciutat City Metro Metro
Poble Village Parc Park
Petit poble Small village Aparcament Parking
Lluna Moon Bosc Forest
Carrer Street Cinema Cinema
Quadrat Square Teatre Theater
Avinguda Avenue Restaurant Restaurant
Monument Monument Font Fountain