Estructura de la oració - Pronun

Estructura de la oració - Pronunciació

Escoltar Pronunciació

curs_d'angles/ogg/15. 3472.ogg

 

  1. You drink a beer.   Tu beus una cervesa
  2. We drive a car. Nosaltres conduïm un cotxe
  3. Don't you like coffee? No vols cafè?
  4. We don't like this book. No ens agrada aquest llibre
  5. He listens to music in his bedroom. Ell escolta música en el seu dormitori
  6. I always do my homework. Jo sempre faig els meus deures
  7. You go to Paris in June. Tu vas a París al juny
  8. She doesn't like the beach. A ella no li agrada la platja
  9. They bought a car in Madrid. Ells van comprar un cotxe a Madrid
  10. I never play football. Jo mai jugo a futbol