Present simple

Present simple (present de indicatiu) - Pronunciació

Escoltar Pronunciació

curs_d'angles/ogg/18. 3478.ogg

 
1. I go to the cinema.   Jo vaig al cine
2. I don't go to the cinema. Jo no vaig al cine
3. Do I go to the cinema? ¿Vaig jo al cine?
4. She plays tennis. Ella juga al tenis
5. She doesn't play tennis. Ella no juga al tenis
6. Does she play tennis? Juga ella al tenis?
7. They live in Paris. Ells viuen en París
8. They don't live in London. Ells no viuen en Londres
9. Do they live in Paris? ¿Viuen ells en París?
10. Do we go to New York? ¿Anem nosaltres a Nova York?