Past simple

Past simple (passat simple) - Pronunciació

Escoltar Pronunciació

 curs_d'angles/ogg/24.3485.ogg

 

1. Did you go to the cinema?   ¿Vas ser al cinema?
2. I didn't go to the cinema. Jo no vaig anar al cinema
3. She saw TV. Ella va veure la televisió
4. I didn't like his house. No em va agradar casa
5. Did she dance in the party? ¿Va ballar ella a la festa?
6. He didn't find his watch. Ell no va trobar el seu rellotge
7. Did they come to Paris? ¿Van venir ells a París?
8. Did you know her boyfriend? Vas conèixer al seu xicot?
9. We didn't hear the news. Nosaltres no sentim les notícies
10. Did he drink a beer? ¿Va beure ell una cervesa?