Verbs irregulars

Verbs irregulars

  • A la següent llista s'inclouen tots els verbs irregulars anglesos. S'hi recull l'infinitiu i el present (tots dos tenen la mateixa forma, llevat que l'infinitiu va precedit de la partícula "to"), així com el passat simple i el participi.
     
    • En alguns casos, el verb té dues possibles formes en el passat o en el futur que apareixen indicades. En altres casos, el verb no té infinitiu (són alguns verbs modals i en la taula apareixen sense partícula "to").
       
    • Aquests verbs no segueixen una regla determinada, de manera que cal aprendre'ls de memòria. En ser nombrosos, entenem que el més pràctic és anar-los estudiant poc a poc (alguns d'ells amb prou feines s'utilitzen).
 
Infinitiu/Present Significat Forma passada Participi
     
To stand suportar stood stood
To come up sorgir came up come up
To wake despertar woke woken
To be ser/estar was been
To stand aguantar stood stood
To beat colpejar beat beaten
To become arribar a ser became become
To happen ocórrer happened happened
To procreate procrear procreated procreated
To begin començar began begun
To notice observar noticed noticed
To bend doblegar bent bent
To grieve estar afligit grieved grieved
To keep asking preguntar amb insistència kept asking kept asking
To bet apostar betted/bet betted/bet
To bid ordre bade bidden
To bid pujar bid bid
To bind trets bound bound
To bite mossegar bit bitten
To bleed sagnar bled bled
To blow bufar blew blown
To break trencar broke broken
To breed engendrar bred bred
To bring portar brought brought
To broadcast retransmetre broadcast broadcast
To build construir built built
quemar cremar burned/burnt
explotar explotar burst
comprar comprar bought

 

Escoltar Verbs II

curs_d'angles/ogg/29. 3490.ogg

 

 
Can poder could be able
To throw away llançar/llançar threw away thrown away
To catch agafar caught caught
To chide baralla chid chidden
To choose triar chose chosen
To cut tallar/trencar cut cut
To cling agafar clung clung
To clothe vestir clothed/clad clothed/clad
To come veuen aquí came come
To cost costar cost cost
To creep lliscar amb sigil crept crept
To sing cantar sang sung
To cut tallar cut cut
To dare desafiar dared/durst dared/durst
To deal tractar amb dealt/delt dealt/delt
To dig cavar dug dug
To do fer did done
To draw dibuixar drew drawn
To dream somiar dreamed/dreamt dreamed/dreamt
To drink beguda drank drunk
To drive conduir drove driven
To live in habitar lived in lived in
To eat menjar ate eaten
To fall caure fell fallen

 

 
To feed alimentar fed fed
To feel sentir felt felt
To fight lluitar fought fought
To find trobar found found
To run away escapament ran away run away
To fling llançar flung flung
To fly volar flew flown
To stop rendir stopped stopped
To forbid prohibir forbade forbidden
To forget oblidar forgot forgotten
To forgive perdonar forgave forgiven
To leave renunciar a alguna cosa left left
To freeze gelar (es) froze frozen
To get agafar got got
To make golden daurar made golden made golden
To fasten subjectar amb cinturó fastened fastened
To give però gave given
To go i went gone
To grind moldre ground ground
To grow créixer grew grown
To hang penjar hanged/hung hanged/hung
To have haver/tenir had had
To hear sentir heard heard

 

 

 
To hide amagar hid hidden
To hit colpejar hit hit
To hold sostenir held held
To hurt ferir hurt hurt
To keep mantenir kept kept
To kneel agenollar knelt knelt
To knit teixir knit knit
To know saber knew known
To lay lloc laid laid
To lead guiar led led
To lean inclinació leaned/leant leaned/leant
To leap esbós leaped/leapt leaped/leapt
To learn aprendre learned/learnt learned/learnt
To leave deixar left left
To lend fer lent lent
To let permetre let let
To lie tirar-se lay lain
To light encendre lit lit
To lose perdre lost lost
To make fer made made
May poder might ----
To mean significar meant/ment meant/ment
To meet trobar (es) met met

 

 
To mow fresc mowed mowed/mown
Must deure had to ----
Ought deure ---- ----
To pay pagar paid paid
To put posar put put
To read llegir read/red read/red
To rent llogar rented rented
To rid eliminar rid rid
To ride muntar (a cavall) rode ridden
To ring sonar rang rung
To rise pujar rose risen
To run córrer ran run
To saw serrar sawed sawed/sawn
To say dir said said
To see veure saw seen
To seek cerca sought sought
To sell vendre sold sold
To send enviar sent sent
To set posar set set
To sew cosir sewed sewed/sewn
To shake remenar shook shaken
Shall (Futur Auxiliar)   ----
To shear esquilar sheared/shore sheared/shorn
To shed perdre (fulles) shed shed
To shine brillar shone shone
To shoe homes shoed/shod shoed/shod
To shoot disparar shot shot
To show mostrar showed showed/shown
To shrink encongir shrank shrunk
To shut tancar shut shut
To sing cantar sang sung
To sink enfonsar sank sunk
To sit seure sat sat
To slay matar slew slain
To sleep dormir slept slept
To slide relliscar slid slid
To sling llançar (amb força) slung slung
To sneak lliscar amb sigil snuck snuck
To slit tallar slit slit
To smell olorar smelled/smelt smelled/smelt
To hit colpejar hit hit
To sow sembrar sowed sowed/sown

 

 
To speak parlar spoke spoken
To speed accelerar speeded/sped speeded/sped
To spell lletrejar spelled/spelt spelled/spelt
To spend passar spent spent
To spill vessar spilled/spilt spilled/spilt
To spin donar voltes spun spun
To spit escopir spat spat
To split quota split split
To spread estendre spread spread
To spring saltar sprang sprung
To stand aixecar stood stood
To steal robar stole stolen
To stick clavar stuck stuck
To sting picar stung stung
To stink fer pudor stank/stunk stunk
To strew disseminar strewed strewed/strewn
To stride caminar a gambades strode stridden
To strike colpejar struck struck
To string penjar alguna cosa strung strung
To strive esforçar- strove striven
To swear jurar swore sworn
To sweep escombrar swept swept
To swell inflar swelled swelled/swollen
To swim nedar swam swum
To swing balancejar swung swung
To take agafar took taken
To teach ensenyar taught taught
To tear dep tore torn
To tell dir told told
To think pensar thought thought
To thrive prosperar thrived/throve thrived/thriven
To throw per dur threw thrown
To thrust llançar endavant thrust thrust

 

 
To tread trepitjar trod trodden/trod
To understand comprendre understood understood
To undertake escometre undertook undertaken
To wake despertar waked/woke waked/woken
To wear ús wore worn
To weave teixir wove woven
To weep plorar wept wept
To wet mullar wetted/wet wetted/wet
Will (Futur Auxiliar) would ----
To win guanyar won won
To wind donar corda wound wound
To wring twist wrung wrung
To write escriure wrote written