Past continuous

Past continuous (passat continu)

  • El passat continu s'utilitza per descriure accions que s'estaven desenvolupant en el moment del passat a què ens estem referint i que van continuar després d'aquest moment: 


 
This morning at 8 o'clock she was reading A les 8 del matí ella estava llegint : l'acció de llegir havia començat abans de les vuit i va continuar després d'aquest instant.
Last Monday he was traveling Dilluns passat, ell estava viatjant : l'acció de viatjar començar abans de dilluns i va continuar després.


 

  • En català equival al passat continu (ella estava llegint), o també es pot traduir pel pretèrit imperfet (ella llegia).

 

  • El passat continu s'utilitza també per referim a dues accions en el passat, una de les quals es va completar, mentre que l'altra continuava: per a la primera s'utilitza el "past simple" i per a la segona el "past continuous":


 
When he arrived, I was watching TV. Quan ell va arribar, jo estava veient el tele : l'acció de veure la tele havia començat abans que ell arribés, i va continuar després.
While she was listening to music, her brother did his homework. Mentre ella escoltava música, el seu germà va fer els seus deures : l'acció de sentir música tenia ja lloc abans que el germà comencés els seus deures, i va continuar una vegada que el germà havia acabat.


 
  • Mentre que en el "past simple" s'indica que l'acció ja ha acabat, en el "past continuous" no sabem si l'acció ha conclòs: 

 

She wrote a letter. Ella va escriure una carta : la carta està escrita, l'acció ja ha finalitzat.
She was writing a letter. Ella estava escrivint una carta : no sabem si va arribar a acabar d'escriure la carta.

 

  • El "past continuous" es forma amb el verb auxiliar "to be" en la seva forma passada i el gerundi (present participle) del verb principal: 


 
She was playing tennis. Ella estava jugant a tennis
They were traveling. Ells estaven viatjant

 

  • La forma negativa es forma amb la partícula "not" darrere del verb auxiliar, i la forma interrogativa amb el verb auxiliar al començament de l'oració, seguit del subjecte i del verb principal: 

 

I was not listening. Jo no estava escoltant
Were they dancing? Estaven ells ballant?


 
  • El gerundi (present participle) es forma afegint a l'infinitiu la terminació "-ing", encara que amb algunes peculiaritats que veurem en la propera lliçó: 

 

To listen escolta
To read lectura

 

 
Escoltar Vocabulari

curs_d'angles/ogg/30. 3498.ogg

VOCABULARI 

Fleca Baker Òptic Optician
Perruqueria Hairdresser Farmàcia Pharmacy
Fruiteria Greengrocer Gasolinera Gas station
Taller Workshop Quiosc Newsstand
Cafeteria Snack-bar Discoteca Disco
Joieria Jeweller Hospital Hospital
Carnisseria Butcher Pastisseria Pastry
Banc Bank Ferreteria Hardware store
Església Church Supermercat Supermarket
Joguines Toyshop Botiga de roba Clothes shop
Llibreria Bookshop Antiquari Antique shop
Sabateria Shoe shop Botiga de mobles Furniture place