Past continuous

Past continuous (passat continu) - Pronunciació

Escoltar Pronunciació

curs_d'angles/ogg/31. 3499.ogg

 

 

  1. Were you studying when I saw you?   Estaves estudiant quan et vaig veure?
  2. Yesterday, at 10 o'clock we were watching TV. Ahir, a les 10, nosaltres vèiem la tele
  3. When he arrived, she was listening to music. Quan ell va arribar, ella escoltava música
  4. She was swimming. Ella estava nedant
  5. We were playing when you arrived. Nosaltres jugàvem quan tu vas arribar
  6. When I saw him, he was studying. Quan ho vaig veure, ell estava estudiant
  7. Yesterday, at 8 o'clock, what were you doing? Ahir, a les 8, que estaves fent?
  8. He phoned while we were listening to music. Ell va cridar per telèfon mentre nosaltres escoltàvem música
  9. Was he eating? Estava ell menjant?
  10. We weren't speaking. Nosaltres no estàvem parlant