Inserir dades a MySQL
Inserir dades a MySQL

 

La inserció de dades en MySQL es realitza com qualsevol consulta MySQL, en el cas concret del PHP, s'utilitza la funció mysql_query amb una query semblant a la següent:

000

INSERT INTO table(camp1,camp2...) VALUES('valor1,valor 2')


On taula serà el nom de la taula on inserirem els valors 'valor 1'... en els camps camp1... 

Podrem obviar la part (camp 1...) si coneixem l'ordre dels camps a la base de dades, en aquest cas es escrivirá cada valor successivament en el primer, segon... camp de la taula. 

Vegem un exemple d'inserció a MySQL en PHP:

000 <? Php
001 $sql= "INSERT A agenda(nom, telefon) VALUES ('Eloi',555.405.180)";
 
002 mysql_query($sql, $db); 
003 ?>


Recordar que $db conté un identificador de la connexió que 
hem explicat anteriorment