Editar i esborrar dades en MySQL
Editar i esborrar dades en MySQL

 

Taula de contingut

 

 

 

 

 

Edita

L'edició de dades en mysql, combina opcions que hem vist al Inserir dades a MySQL i en la Consulta MySQL , haurem de fer una consulta com la següent:

000 UPDATE taula SET camp='valor' WHERE condició


Com veieu, tornem a utilitzar la clàusula WHERE per escollir les entrades que cal editar, podem actualitzar diversos camps de la següent manera:

000 UPDATE taula SET camp= 'valor',camp2 ='valor2' WHERE condició


El mètode no té mes secrets que això, vegem un exemple real per veure com funciona exactament des de PHP:

000 <? Php
001 $sql="ACTUALITZACIÓ agenda SET telèfon=555405181 ON nom='Eloi'";
002 mysql_query($sql,$db); 
003 ?>
004  


Recordar que $db conté un identificador de la connexió que 
hem explicat anteriorment

 

 

 

 

Esborrar

Esborrar unes determinades d'una taula de MySQL és fins i tot més senzill que editar-les, ja que només cal indicar que entrades volem esborrar amb una clàusula WHERE i en què taula ho farem, i això juntament amb la paraula DELETE FROM ens donaran el resultat que esperem:

000 DELETE FROM taula WHERE condició


No crec que sigui necessari posar l'exemple d'aquest cas, si encara així surten dubtes consultar al 
fòrum