Capítols del Curs de MySQL

Capítols del Curs de MySQL:

 

 

1.

Introducció a MySQL 
MySQL és un sistema gestor de bases de dades relacionals en SQL, això significa que permet la gestió de les dades d'una BBDD relacional utilitzant un llenguatge de consulta estructurat. I, per tant, ... 
llegir més
 

2.

Instal·lar MySQL a Windows 
Veurem com instal·lar un servei de bases de dades mysql al nostre servidor Windows, usarem la versió 4.0.16 de MySQL descarregable des del lloc web oficial. Instal·lació de MySQL Una ... 
llegir mes
 

3.

Connexió a MySQL 
Abans de començar a treballar amb una base de dades de MySQL, has connectar-te al servidor de base de dades, per fer-ho has de conèixer l'adreça, el nom d'usuari i la contrasenya de la base ... 
llegir mes
 

4.

Creació d'una taula en MySQL 
Per crear una taula primer hem de conèixer una mica els tipus de dada de MySQL, i encara que MySQL té una enorme quantitat de tipus, ens quedarem amb els tres principals, amb els quals podrem ... 
llegir mes
 

5.

Inserir dades a MySQL 
La inserció de dades en MySQL es realitza com qualsevol consulta MySQL, en el cas concret del PHP, s'utilitza la funció mysql_query amb una query semblant a la següent: INSERT INTO taula ... 
llegir mes
 

6.

Consulta MySQL 
Per realitzar una consulta a una base de dades MySQL des de PHP, haurem d'usar dos llenguatges de programació diferents, el llenguatge PHP, per executar la pàgina al servidor i el llenguatge de SQL ... 
llegir mes
 

7.

Editar i esborrar dades en MySQL 
Editar L'edició de dades en mysql, combina opcions que hem vist al Inserir dades a MySQL i en la Consulta MySQL, haurem de fer una consulta com la següent: UPDATE taula SET camp = ... 
llegir mes
 

8.

Operadors en MySQL 
Com indica el seu nom, els operadors ens permeten fer operacions amb les dades que utilitzem. Solen estar associats amb un símbol matemàtic. Operadors en MySQL Els operadors tenen un ... 
llegir més
 

9.

Combinar taules - JOIN 
Un join és una combinació de dues o més taules d'una base de dades relacional, és una instrucció d'allò més imprescindible si volem fer una aplicació que faci un ús correcte i intensiu ... 
llegir mes
 

10.

Combinar taules - Subconsultes 
Les subconsultes, introduïdes en la versió 5 del mySQL, ens permeten combinar dades de taules diferents en una consulta determinada. Les subconsultes les delimitem entre parèntesis i les podem ... 
llegir mes