Introducció a PHP
Introducció a PHP

 

PHP és el que anomenem un llenguatge de programació del costat del servidor, això significa que el codi s'interpreta en el servidor i no en l'ordinador de l'usuari. El codi PHP interpretat, produeix un resultat que és enviat al navegador del visitant en forma de HTML, imatge, document .doc ... de cap manera el navegador del visitant accedeix al codi font en PHP sinó només al seu resultat en HTML.


El navegador demana un document al servidor, en el cas que aquest document sigui un arxiu PHP, l'arxiu és interpretat i s'envia el resultat al navegador.


Anem a veure un exemple senzill de codi escrit en PHP perquè ens sigui més fàcil de comprendre:

000  <html>
001  <head
002  <title> Prova </title
003  </HEAD> 
004  <body
005  <? php? 
006  $text  =  "Hola món" ; 
007  echo  $text ; 
008  ?> 
009  </body > 
010  </html >


Aquest codi produirà el següent resultat que és el que s'enviarà al navegador del visitant:

000  <html>
001  <head
002  <title> Prova </title
003  </HEAD> 
004  <body>
005  Hola món 
006  </body
007  </html>

 
Veiem que el codi PHP està delimitat per les etiquetes <? Php i ?>. 

Una altra característica del PHP és que les variables s'identifiquen amb el signe del dolar ($) i que cada instrucció ha de finalitzar amb un punt i coma (;).