Constants
Constants

 

Una constant és com una variable però amb la diferència que un cop pren un valor aquest no pot variar durant l'execució de l'script, una altra particularitat de les constants és que són globals, de manera que es poden llegir des de l'interior d'una funció sense tenir que passar com a paràmetre. Al contrari que les variables, les constants s'expressen sense signe del dolar ($), i s'han de definir usant la funció defineix:

000 <? Php 
001 defineix('mevaConstant' , 'valor de la meva constant') ; 
002 echo  mevaConstant ;
003 ?>


Existeix una altra funció, anomenada defined que ens permet saber si s'ha declarat una constant determinada, ho farem de la següent manera:

000 <? Php
001 $definida defined( "mevaVariable" ) ;
002 // mostrarà 0 si existeix la variable i 1 si no hi 
003 echo $definida ; 
004 ?>


En alguns casos no és possible accedir al valor d'una constant directament pel seu nom, ja que aquest nom pot coincidir amb el d'una funció i el resultat produït no seria l'esperant, en aquest cas usarem la funció constant per llegir el valor d'aquesta constant:

000 <? Php
001 defineix('eco','valor de la meva constant') ;
002 echo  constant("eco") ;
003  ?>


En aquest exemple veiem com la constant té un nom polèmic, que coincideix amb el d'una funció (fet) i per diferenciar el primer fet del segon hem fet servir la funció constant. Hi ha moltes constants predefinides en PHP, entre les quals trobem les anomenades constants màgiques.