Operadors d

Operadors d'Aritmètica

 

Els operadors d'aritmètica són els operadors bàsics per al treball amb nombres, ens permeten sumar dos valors, restar, dividir... Es tracta d'operadors binaris en tots els casos ja que requereixen dos operands per funcionar. Els operadors aritmètics existents són els següents:

Addició (+) Retorna la suma dels dos operands que rep l'operador.

000 <?php
001 $a 2;    // $a pren el valor 3
002 ?>
 

Sostracció (-) Retorna la diferència entre el primer i el segon operant. 

Multiplicació (*) Retorna el producte dels operands. 

Divisió (/) Retorna el quocient en valor flotant dels operands. 

Mòdul (%) Retorna el resta de dividir el primer operand entre el segon. Aquest operador és molt útil per saber si un nombre és múltiple d'un altre

000 <?php
001 $a 3%2 ;   // $a pren el valor 1
002 ?>
 

En tractar d'operar matemàticament amb cadenes o altres tipus de dades, PHP intentarà transformar sencers i després de fer les operacions desitjades.