Operadors de Comparació
Operadors de Comparació

 

Els operadors de comparació són operadors majoritàriament binaris que ens permeten comparar variables tornant un valor booleà a 1 (TRUE) si es compleix la condició que expressen i a 0 (FALSE) en el cas contrari. Els operadors binaris de comparació són:
 

Igual (==) Retorna 1 si els operands són iguals encara que siguin de tipus diferent. 

Idèntic (===) Retorna 1 si els operands són iguals i del mateix tipus. 

Diferent (!= o <>) Retorna 1 si els operands són diferents. 

No idèntics (!==) Retorna 1 si són diferents o de tipus diferent. 

Més petit que (<) Retorna 1 si el primer operand és mes petit que el segon. 

Major que (>) Retorna 1 si el primer operand és mes gran que el segon. 

Menor o igual que (<=) Retorna 1 si el primer operand és mes petit o igual que el segon. 

Major o igual que (>=) Retorna 1 si el primer operand és més gran o igual que el segon.

Aquests operadors s'usen majorment com a condició per a les estructures de control. L'operador de comparació ternari és el '?:', aquest operador, avalua una condició, que pot ser una operació de comparació binària i si es compleix s'executa el segon operant, de el contrari executa el tercer:

000 <? Php

001 echo (variable$==1) ? 'Val 1'  'D'acord, però un' ;

002 ?>


Aquest exemple imprimeix 'Val 1' si es compleix l'expressió '$variable==1' en cas contrari imprimeix 'Val més d'un'.