Operadors de Lògica
Operadors de Lògica

 

Els operadors de lògica ens permeten crear expressions més complexes per avaluar les nostres estructures de control, permetent enllaçar diverses operacions de comparació amb els diferents operadors booleans. Aquests operadors són majoritàriament binaris, pel que reben 2 operands, depenent d'aquests operands (de valor 0 o 1) tornarà 0 (FALSE) o 1 (TRUE), els operadors lògics binaris són:

I (&& o and). Retorna 1 si els dos operands són 1

O (|| o or). Retorna 1 si algun operant es 1 

O exclusiu (xor). Retorna 1 si sol 1 operant es 1

Vegem un exemple per veure com funcionen aquests operadors:

000 <? Php
001 echo  ( (  ==  1 ) && (  ! =  2 ) )  // Retorna 0
002 ?>


Hi ha un altre operador lògic, en aquest cas unari, que és l'operador No (!), aquest operador davant d'un valor binari, torna el valor contrari (0 si és 1 i 1 si és 0):

000 <? Php
001 echo! ( (  ==  1 ) && (  ! =  2 ) )  // Retorna 1
002 ?>


En aquesta expressió primer avaluarem els parèntesis, el primer val 1 perquè es compleix, el segon 0 perquè no es compleix, com fem servir I (&&) i no són 1 els dos val 0, llavors ho neguem i val 1