Operadors de Cadena
Operadors de Cadena

 
 

En aquesta categoria trobem el operador binari de concatenació (.), que s'encarrega d'unir dues cadenes donades l'una a continuació de l'altra:

000 <? Php
001 $text   'hola'   'món' ; 
002 echo  $text ; 
003 ?>


Al seu torn, hi ha un operador que hem inclòs entre els operadors d'assignació, que és l'operador d'assignació sobre concatenació (.=), aquest operador concatena a una variable un valor donat de la següent manera:

000 <? Php
001 $text  'hola' ;
002 $text.=  'món' ; 
003 echo  $text ; 
004 ?>


Aquest operador ens serà de gran utilitat per emmagatzemar una gran quantitat de dades en una mateixa variable de manera neta, vegem un exemple:

000 <? Php
001 $html = "<html> \ n" ; 
002 $html .= "<head> \ n" ; 
003 $html =. "<title> La meva pàgina </ title> \ n" ;
004 $html .= "< / head> \ n " ; 
005 $html =. "<body> \ n" ; 
006 $html .= "Aquest és el contingut de la meva \ n" ; 
007 $html .= "preciosa page \ n" ; 
008 $html .= " </ body> \ n " ; 
009 $html =. "</ html> \ n" ; 
010 echo  $html ; 
011 ?>


Com veieu, hem emmagatzemat una pàgina HTML a la variable $html
 de forma neta i ben presentada per finalment imprimir el resultat.