Bucle while
Bucle while

 

Aquesta instrucció ens permet efectuar un bloc d'accions mentre es compleixi una determinada condició, quan deixi de complir-se, es continuarà executant la resta del codi PHP, la condició es compleix mentre no de resultat 0 i està formada per operacions PHP, sobretot per operacions lògiques i de comparació.

000  
001  
002  
003  
004  
005  
006 
 

<? Php 
$ var1  
 0 ; 
mentre (
 $ var1   10 ) {
  echo  
"\ $ var1 =  $ var1 UAB " ; 
  
$ var1 ++;  // Incrementem la variable de 
}
?>


Cal anar amb compte amb aquest tipus de bucle, a l'interior del bloc d'accions sempre s'ha de modificar algun paràmetre de la condició perquè aquesta acabi complint-se, en cas contrari crearem un bucle infinit.