Bucle do while

 
Bucle do while

 

El bucle do while és en la seva essència igual al bucle while amb la diferència que executa les accions abans de comprovar la condició, aconseguint que s'executin les accions una vegada si la condició retorna 0 o FALSE, així, aquest bucle s'executarà sempre una vegada mes que while si tenen la mateixa condició:

000  
001  
002  
003  
004  
005  
006 
 

<? Php 
$ var1  
 0 ; 
do  {
   echo  
"\ $ var1 =  $ var1 empresa " ; 
   
$ var1  ++; }  mentre que  (
$ var1  <=  10 ) ; 
?>


Si executeu aquest exemple, veureu com imprimeix:

$Var1 = 0 
$var1 = 1 
$var1 = 2 
$var1 = 3 
$var1 = 4 
$var1 = 5 
$var1 = 6 
$var1 = 7 
$var1 = 8 
$var1 = 9 
$var1 = 10

Encara que en l'últim cas no s'hagi complert la condició de ja que $var1 no seria mes petit que 10.