Bucle for
Bucle for

 

El bucle for ens permet executar un determinat bloc d'accions un nombre determinat de vegades, a aquesta estructura li passarem tres paràmetres que separarem per punt i coma (;) i que seran:

acció inicial - Crea la variable de control del bucle 

condició - S'avalua en cada iteració, quan retorna 0 o FALSE es continua executant el codi de després del for 

acció - S'executa en cada bucle i de modificar la variable de la condició

Anem a veure un exemple perquè ens quedi tot clar, ja que el concepte pot costar una mica de comprendre.

000  
001  
002  
003  
004 
 

<? Php 
per  ( $ var1   0  $ var1   10  $ var1 ++ ) {
   echo  
"\ $ var1 =  $ var1 " ; }

?>


Abans de començar el bucle s'executarà $var1=0, llavors s'executarà l'interior del bucle i $var1++ fins que es compleixi $var1<10
.