Bucle foreach
Bucle foreach

 

El bucle foreach ens permet iterar per a cada element d'un vector, la seva sintaxi és senzilla, només cal indicar l'identificador de la matriu, l'expressió es i seguidament la variable que identificarà el valor de l'element:

000  
001  
002  
003  
004  
005 
 

<? Php 
$ vector  
= array ( "un"  "dos"  "3" ) ; 
foreach  (
 $ vectorial  com  $ valor )  {
   echo  
"Valor:  $ valor empresa " ; }

?>


Aquesta expressió també ens permet treballar amb vectors amb índex, en aquest cas treballarem així:

000  
001  
002  
003  
004  
005  
006  
007  
008  
009  
010 
 

<? Php 
$ vector  
= array (
   
 "uno"  =>  1 , 
   
"dos"  =>  2 , 
   
"tres"  =>  3 , 
   
"diecisiete"  =>  17 
) ; 
foreach (
 $vector  as  $indice  =>  $valor )  {
   print  
"\$vector [ $indice ]  =>  $valor .\n" ; }

?>


Com veiem en aquest cas especifiquem la variable que identifica l'índex i la que identifica el valor separades per =>