Les funcions
Les funcions

 

En tota aplicació més o menys complexa hi ha blocs d'accions que realitzem mes d'una vegada i PHP no és una excepció, perquè no hàgim de escriure aquestes accions repetidament, tots els llenguatges d'un nivell mes o menys alt incorporen el que anomenem funcions. 

Per declarar una funció utilitzem l'expressió function seguida del nom que volem donar a la funció, a continuació i entre parèntesis, els arguments que rep la funció i finalment i entre claudàtors el codi que aquesta ha d'executar, vegem un exemple:

000 <? Php
001 function  miFuncion($argument_1  $argument_2)  {
002 // Codi de la funció
003 }
004 ?>
 

Taula de contingut

 

 

 

 

Trucant a una funció

Un cop creada la funció, l'hem de cridar com una funció prefabricada de PHP, pel seu nom passant els arguments que necessita. Vegem un exemple:

000 <? Php
001 mevaFuncio("hola"  "Rafel") ; 
002 ?>
 

 

 

 

El valor de retorn

És interessant saber que les funcions poden tornar un valor al lloc on les anomenem, això es fa gràcies a la instrucció return seguida del valor de retorn, vegem aquest exemple:

000 <? Php
001 function  salutacio( $nom , $moment ) {
002 return  "Hola  $nom  bon  $moment " ; }
003 echo  salutacio( "Rafel" , "matí" ) ; 
004 ?>


Aquest exemple donarà com a resultat: Hola Rafel bones tard