Dibuix de rectangles amb GD
Dibuix de rectangles amb GD

 

Amb GD, podem dibuixar rectangles i rectangles acolorits fàcilment utilitzant les funcions que explicarem en aquest article. 

Taula de contingut

 

 

 

Dibuix de rectangles

Per dibuixar un rectangle utilitzarem la funció imagerectangle, passant-li les coordenades del rectangle i el color de la següent manera:

000 <? Php
001 ImageRectangle($im, $destral, $ai, $bx, for $, $col) ;
002 ?>


On els paràmetres que passem a la funció seran:

$Im. És l'identificat de la imatge que hem creat

$ax. És la coordenada horitzontal del primer punt del rectangle 

$ai. És la coordenada vertical del primer punt del rectangle 

$bx. És la coordenada horitzontal del segon punt del rectangle 

$by. És la coordenada vertical del segon punt del rectangle 

$col. És el color de la línia

D'aquesta manera dibuixarem les quatre línies del rectangle, on el primer punt és la vora superior esquerra i el segon la vora inferior dret. A aquestes línies també els podrem aplicar gruixos i estils de línia.

 

 

Rectangles acolorits

Un altre tipus de rectangle que podem dibuixar són els rectangles acolorits (àrees d'un color) que farem amb la funció imagefilledrectangle, que funciona exactament igual que l'anterior però genera un resultat distint