Galetes i PHP

Curs de PHP

 

PHP és un llenguatge de programació que s'interpreta en el servidor HTTP i envia el resultat de la seva execució al navegador de l'usuari.

 

En aquest curs aprendrem des de zero a utilitzar PHP per poder crear aplicacions en el costat del servidor amb accés a bases de dades, manipulació d'imatges ..
 

Curs Capítols PHP:

1.

Instal·lar fàcilment Apache i PHP 
És molt dur per als novells en PHP instal·lar un servidor a l'ordinador per comprovar els seus codis. Jo ja farà uns tres mesos que vaig començar, i tenint els executables, tres llibres que explicaven com ... 
llegir mes
 

2.

Introducció a PHP 
PHP és el que anomenem un llenguatge de programació del costat del servidor, això significa que el codi s'interpreta en el servidor i no en l'ordinador de l'usuari. El codi php interpretat, ... 
llegir més

3.

Comentaris en PHP 
Perquè en futures revisions al teu codi per la teva part i sobretot per part d'altres programadors aquest codi sigui intel·ligible per a la ment humana, és un bon costum comentar el que aquesta ... 
llegir mes
 

4.

Variables 
Una variable és un nom que conté unes determinades dades, ja siguin de text o numèrics, i en php tenen la peculiaritat d'anar precedides pel signe del dolar ($). El llenguatge PHP és molt ... 
llegir mes
 

5.

Constants 
Una constant és com una variable pro amb la diferència que un cop pren un valor aquest no pot variar durant l'execució de l'script, una altra particularitat de les constants és que són globals, per ... 
llegir més
 

6.

Tipus de dades en PHP 
PHP és un llenguatge dels denominats de tipus dinàmics, el que significa que una mateixa variable pot tenir tipus (numero, text, vector ...) diferents en diferents moments. Per aquesta raó, no ... 
llegir mes
 

7.

Vectors en PHP 
Els vectors o array (de vegades mal anomenats arranjaments) són llistes ordenades d'elements. Per definir un vector en PHP utilitzem la funció array: <? Php $vector = array ("element 1", "element 2" ... 
llegir mes
 

8.

Operadors 
Els operadors són expressions que ens permeten manipular les dades que els passem, cada una de les dades que se li passa a un operador es diu operant, i segons el nombre d'operands que ... 
llegir mes
 

8.1.

Operadors d'Aritmètica 
Els operadors d'aritmètica són els operadors bàsics per al treball amb nombres, ens permeten sumar dos valors, restar, dividir ... Es tracta d'operadors binaris en tots els casos ... 
llegir mes
 

8.2.

Operadors d'assignació 
Els operadors d'assignació, són aquells que ens permeten modificar el valor d'una variable, l'operador d'assignació bàsic és el "és igual a '(=), que dóna el valor que el segueix a la ... 
llegir més
 

8.3.

Operadors de Comparació 
Els operadors de comparació són operadors majoritàriament binaris que ens permeten comparar variables tornant un valor booleà a 1 (TRUE) si es compleix la condició que expressen i a 0 ... 
llegir mes
 

8.4.

Operadors de Control d'Errors 
Per evitar que es mostri en pàgina un determinat error que es pot produir eventualment en una línia PHP disposa del operador de control d'errors. Aquest operador que es representa amb ... 
llegir mes
 

8.5.

Operadors d'Increment 
Els operadors d'increment (++) permeten augmentar en una unitat el valor d'una variable numèrica, els de decrement (-) pel contrari disminueixen la mateixa variable en una unitat. Aquests ... 
llegir mes
 

8.6.

Operadors de Lògica 
Els operadors de Lògica ens permeten crear expressions més complexes per avaluar les nostres estructures de control, permetent enllaçar diverses operacions de comparació amb els diferents ... 
llegir mes
 

8.7.

Operadors de Cadena 
En aquesta categoria trobem l'operador binari de concatenació (.), que s'encarrega d'unir dues cadenes donades l'una a continuació de l'altra: <? $Text = 'hola'. 'Món'; realitzats ... 
llegir mes
 

9.

Estructures de control 
Perquè els scripts PHP no són lineals, hem de poder controlar l'execució d'una acció o d'un determinat bloc d'accions, per fer això, PHP disposa del que s'anomena estructures de ... 
llegir més
 

9.1.

Condicional if 
L'estructura if ens permet executar un bloc d'accions si es compleix una determinada condició, en cas contrari ens permet executar un altre bloc d'accions identificat per la sentència ... 
llegir mes
 

9.2.

Bucle while 
Aquesta instrucció ens permet efectuar un bloc d'accions mentre es compleixi una determinada condició, quan deixi de complir-se, es continuarà executant la resta del codi PHP, la condició ... 
llegir mes
 

9.3.

Bucle do while 
El bucle do while és en la seva essència igual al bucle while amb la diferència que executa les accions abans de comprovar la condició, aconseguint que s'executin les accions una vegada si la ... 
llegir més
 

9.4.

Bucle for 
El bucle for ens permet executar un determinat bloc d'accions un nombre determinat de vegades, a aquesta estructura li passarem tres paràmetres que separarem per punt i coma (;) i que ... 
llegir mes
 

9.5.

Bucle foreach 
El bucle foreach ens permet iterar per a cada element d'un vector, la seva sintaxi és senzilla, només cal indicar l'identificador de la matriu, l'expressió es i seguidament la variable que ... 
llegir mes
 

9.6.

El cicle switch 
En moltes ocasions, programant en PHP, ens trobem que volem fer una o una altra acció depenent del valor d'una variable, en aquest cas, podríem usar una successió de condicionals ... 
llegir mes
 

10.

Les funcions 
En tota aplicació més o menys complexa hi ha blocs d'accions que realitzem mes d'una vegada i PHP no és una excepció, perquè no hàgim de escriure aquestes accions repetitivament, tots els ... 
llegir mes
 

11.

Processament de formularis 
En enviar un formulari HTML, les dades són enviades al servidor Web i aquest és capaç de processar i realitzar un seguit d'accions en funció de les dades introduïdes, les dades del formulari ... 
llegir mes
 

12.

Galetes en PHP 
Abans de llegir aquest article recomano llegir l'article cookies a JavaScript ja que aquí no explicaré que és una galeta, només com usar-la amb PHP. Per utilitzar cookies en PHP, hem de tenir en ... 
llegir més
 

13.

Sessions PHP 
Utilitzarem sessions per emmagatzemar una sèrie de variables al servidor relacionant (gràcies a una variable passada per cookie o per URL) amb un usuari concret perquè estiguin disponibles a ... 
llegir més
 

14.

Enviament de correu electrònic amb mail () 
PHP disposa de la funció mail () per enviar un correu electrònic a un servidor SMTP que s'encarregarà de lliurar el correu al seu destinatari. Opcions de correu Perquè la funció mail ... 
llegir mes
 

15.

MySQL des de PHP 
Havent connectat a la base de dades, podem executar comandaments de MySQL utilitzant la funció mysql_query, passant-li la cadena de connexió $db i el comandament que volem executar de la següent ... 
llegir mes
 

16.

PHP orientat a objectes 
Quan a principis dels anys 80 es va començar a experimentar la Programació Orientada a Objectes (POO) aquesta ha anat suplantant la programació tradicional, per aquesta raó i encara PHP no sigui orientat ... 
llegir mes
 

17.

Image GD, descripció i exemples 
Sovint, quan estem programant una aplicació, comptem amb una gran quantitat de dades interessants per a l'usuari però que no podem mostrar en forma de text per la seva quantitat o ... 
llegir mes
 

17.1.

Creació d'una imatge amb GD 
El primer pas per començar a treballar amb gràfics i image GD, és la creació d'una imatge, que pot ser en blanc (per fer una gràfica, un dibuix ...) o bé a partir d'una imatge ... 
llegir més
 

17.2.

Ús del color amb GD 
La utilització de colors en GD és alguna cosa mes complexa que en HTML encara que ambdós utilitzen el model RGB. Crear un color Per usar un determinat color amb GD en PHP, primer hem de ... 
llegir més
 

17.3.

Dibuix de línies amb GD 
En aquest tutorial de 3 pàgines veurem com podem dibuixar tot tipus de línies (normals, gruixudes, discontínues, puntejades ...) usant la llibreria GD de PHP. Dibuix de línies bàsiques ... 
llegir mes
 

17.4.

Dibuix de rectangles amb GD 
Amb GD, podem dibuixar rectangles i rectangles acolorits fàcilment utilitzant les funcions que explicarem en aquest article. Dibuix de rectangles Per dibuixar un rectangle ... 
llegir mes
 

17.5.

Dibuix d'arcs i el·lipses amb GD 
Una el·lipse és una secció cònica, una espècie d'ou, i un cas particular d'el·lipse és el cercle, d'altra banda, un arc és una corba entre dos punts (el·lipse no completa) El dibuix de... llegir mes