FUENTES DE TENSIÓN Y DE CORRIENT

FONTS DE TENSIÓ I DE CORRENT

 

Els objectius d'aquest primer tema seran els següents:

 • Coneixement de les lleis bàsiques de l'electrònica.
   

 • Que l'usuari sigui capaç de definir una font ideal de tensió i una font ideal de corrent.
   

 • Ser capaç de reconèixer una font de tensió constant i una font de corrent constant.
   

 • Aplicació dels teoremes Thévenin i Norton per substituir per una càrrega resistiva.
   

 • Ser capaç d'explicar dues característiques sobre els dispositius en circuit obert i en curtcircuit.

 • Coneixement general de les avaries possibles en circuits electrònics.
   

 • Saber l'aproximació necessària a utilitzar en les diferents anàlisis.