POLARIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE

SEMICONDUCTORS

 

Abans de veure el funcionament de Díodes, transistors i circuits integrats, estudiarem els materials semiconductors. Aquests, que no són ni conductors ni aïllants, tenen electrons lliures, però el que els caracteritza especialment són els buits.

En aquest tema, veurem els conceptes i propietats més importants dels semiconductors.

Els objectius d'aquest tema són:

 • Conèixer les característiques dels semiconductors i conductors a nivell atòmic.
   

 • Ser capaç de descriure l'estructura d'un cristall de Silici.
   

 • Saber quins són i com es comporten els dos tipus de portadors i les seves impureses.
   

 • Ser capaç d'explicar les condicions que es donen en la unió pn sense polaritzar, polaritzada en directa i polaritzada en inversa.
   

 • Conèixer els dos tipus de corrents de ruptura provocats per l'aplicació sobre un díode de gran voltatge en inversa.