Díodes PER APLICACIONS ESPECIALS

Díodes PER APLICACIONS ESPECIALS

  

Els objectius d'aquest tema seran els següents:

  • Saber utilitzar el díode Zener i calcular alguns valors relacionats amb el seu ús.

  • Enumerar alguns dispositius optoelectrònics i descriure el seu comportament.

  • Descriure dos avantatges dels díodes Schottky en comparació amb els altres díodes.

  • Explicar el funcionament d'un varicap.

  • Enumerar quatre paràmetres d'interès en el full de característiques d'un díode Zener.