Sistemes digitals
Electrònica digital

Sistemes digitals

Electrònica digital

Les magnituds que podem mesurar en el món real poden ser de dos tipus diferents:

  • Analògiques (o contínues): tenen un rang de variació continu des d'un interval definit en el camp dels nombres reals.

  • Digitals (o discretes): el rang de valors és discret, els seus valors estan definits en intervals del camp dels nombres enters.

 

La majoria de magnituds que hi ha en el món real són de naturalesa analògica, com ara el temps, el cabal d'un riu, la temperatura, etc. Expliquem-ho: suposem que escalfem a 20 ºC la temperatura ambient d'una habitació que està a 10 ºC mitjançant un radiador elèctric. La temperatura anirà pujant de manera contínua, passant per tots els valors possibles, fins a arribar a la temperatura desitjada. Si la temperatura fos una magnitud digital, pujaria esglaonadament (a salts), per exemple, d'1 ºC. Això vol dir que la temperatura canviaria de 15 ºC a 16 ºC sense prendre cap valor intermedi.


Com a exemples de magnituds digitals tenim el llançament d'una moneda a l'aire, que només pot prendre dos valors (cara o creu), o el llançament d'un dau, que només pot prendre sis valors diferents.