Variables

Variables

 

Les variables que representen un sistema binari, com ja veurem, s'anomenen de la manera següent:

      • a: variable binària d'entrada.

      • f(a): funció lògica. El senyal de sortida d'un sistema digital també és una variable binària, ja que només pot prendre dos valors ben definits: 0 o 1.

Això permet la representació de funcions lògiques amb els anomenats diagrames de contactes.