Avalua quins dels següents siste
Activitats d'avaluació.
 
Avalua quins dels següents sistemes de comunicació són digitals:
     
   
   
 
Fax

Satèl·lit