Electrònica digital
Postulats de l'àlgebra de Boole
 

Les operacions suma i producte compleixen els postulats següents:

 

Propietat commutativa

Ambdues operacions són commutatives:
  • Respecte a la suma: a+b = b+a

  • Respecte al producte:a·b = b·a

 

Element neutre

Hi ha els elements neutres:

  • Respecte a la suma: 0+a = a

 

 

Respecte al producte: 1·a = a

 

 

Propietat distributiva

Cada operació és distributiva respecte de l'altra:
  • Respecte a la suma: a·(b+c) = a·b+a·c

aaaaa

  • Respecte al producte: a+b·c = (a+b)·(a+c)
 

Complementari

Per a cadascun dels elements hi ha el seu complementari. El complementari d'una variable es pot representar amb un contacte NT:

 

El complementari compleix les propietats següents:

  • Respecte a la suma:

aaaaa

  • Respecte al producte:

Propietat associativa

Les dues operacions compleixen la llei associativa:

  • Respecte a la suma: a+(b+c) = (a+b)+c = a+b+c

  • Respecte al producte: a·(b·c) = (a·b)·c = a·b·c