Electrònica digital
Funcions lògiques bàsiques  
 

L'àlgebra de Boole defineix dues operacions bàsiques anomenades suma i producte. A més, defineix el complementari d'una variable binària. Aquestes operacions esdevenen les anomenades funcions lògiques bàsiques (OR, AND i NOT), que juntament amb altres funcions (NAND, NOR i X-OR), també considerades bàsiques, permeten la representació del comportament de qualsevol sistema digital.

Objectius

   • Interpretar les funcions bàsiques d'electrònica digital.

   • Identificar la simbologia utilitzada per representar funcions lògiques bàsiques en esquemes funcionals.

   • Elaborar diagrames temporals descriptius del funcionament de les funcions lògiques bàsiques.

 

Continguts

   • Funció d'àlgebra de Boole.

   • Taula de la veritat d'una funció lògica.

   • Representació gràfica.

   • Funcions lògiques bàsiques:

    • Funció AND
    • Funció OR
    • Funció NOT
    • Funció NAND
    • Funció NOR
    • Funció X-OR