Electrònica digital
Funcions lògiques  
 

Al mòdul anterior s'han estudiat les portes lògiques bàsiques. Mitjançant la connexió adequada d'aquestes funcions lògiques bàsiques es poden realitzar funcions lògiques més complexes.

Qualsevol d'aquestes funcions complexes queda definida per:

 • La funció lògica mitjançant una expressió algebraica.
 • La taula de la veritat.
 • El circuit lògic mitjançant símbols normalitzats.
   

Coneguda una d'aquestes propietats, és molt senzill obtenir qualsevol de les altres.

Objectius

   • Identificar la simbologia utilitzada per representar funcions lògiques bàsiques en esquemes funcionals.
   • Elaborar taules de veritat corresponents a aplicacions lògiques combinacionals, a partir d'esquemes funcionals.
   • Elaborar croquis i esquemes de circuits digitals amb la simbologia i normes de representació estàndard.
   • Interpretar esquemes funcionals i electrònics que incorporen funcions lògiques bàsiques.
   • Determinar les funcions que configuren un sistema digital cablat a partir de les especificacions funcionals.
   • Elaborar diagrames temporals descriptius del funcionament de funcions lògiques.

Continguts

   • Taula de la veritat.
   • Funcions lògiques.
   • Esquemes electrònics.
   • Obtenció de l'equació lògica a partir de l'esquema electrònic.
   • Obtenció de l'esquema electrònic a partir de l'equació lògica.
   • Obtenció de les taules de la veritat a partir de l'esquema elèctric.
   • Obtenció de la taula de la veritat a partir de l'equació lògica.