Electrònica digital
Simplificació de funcions lògiques  
 

Quan es dissenya un circuit electrònic lògic, el primer pas és trobar la taula de la veritat. Aquesta taula representa el comportament que ha de tenir el circuit i és fàcil obtenir l'expressió canònica de la funció. En la majoria del casos, la funció trobada mitjançant la taula de la veritat, és molt complexa i cal buscar les combinacions de les portes lògiques més simples per resoldre el problema plantejat.

La simplificació algebraica és molt laboriosa, per la qual cosa cal utilitzar mètodes més senzills per a la simplificació de funcions, com ara el mètode gràfic de Karnaugh.

Objectius

   • Interpretar les característiques tècniques i funcionals dels circuits digitals cablats a partir de l'aplicació de les lleis bàsiques de l'àlgebra de Boole.

   • Simplificar equacions lògiques d'un sistema digital a partir de l'aplicació de mètodes estandarditzats manuals o informatitzats.

   • Determinar la funció, com més simplificada millor, que configura un sistema digital cablat a partir de les especificacions funcionals.

Continguts

   • Simplificació de funcions lògiques.

   • Simplificació mitjançant l'aplicació dels postulats de l'àlgebra de Boole.

   • Mètode gràfic de Karnaugh.

   • Exemples.