ELECTROTÈCNIA

1. Corrent contínua

 

2. Electromagnetisme

3. Components passius

4. Corrent altern

 • Generació d’alterna
 • Representació
 • Complexes
 • Impedàncies
 • Lleis en alterna
 • Potència en alterna
 • Circuits bàsics
 • Ressonància sèrie
 • Ressonància paral·lel

 

5. Monofàsica

 • Instal·lacions d’enllaç
 • Electrificació bàsica
 • Quadre de protecció
 • Diferencial i PIAs
 • Circuits simples
 • Càrregues monofàsiques
 • Càrregues en paral·lel
 • Correcció del f.d.p.
 • Càlcul de la secció

 

6. Trifàsica

 • Generació de trifàsica
 • Tensions trifàsiques
 • Càrregues en triangle
 • Càrregues en estrella
 • Potencia trifàsica
 • Càrrega en paral·lel
 • Correcció del f.d.p.
 • Càlcul de la secció
 • Carregues desequilibrades

 

7. Transformadors

 • El transformador ideal
 • El transformador real
 • Diagrames vectorials
 • Reducció al primari
 • Assarjat de vuit i tall
 • Potència i rendiment
 • Caiguda de tensió
 • Circuits equivalents
 • El transformador trifàsic

8. Màquines de c.a.

 • Camp giratori
 • Motors asíncrons trifàsics
 • L’estat del motor
 • Rotor en curtcircuit
 • Rotor bobinats
 • Potència i par motor
 • Arran de motors
 • Regulació de velocitat
 • Motor monofàsic

9. Màquines de c.c.

 • Màquines de c.c.
 • Força electromotriu
 • Excitació independent
 • Excitació sèrie
 • Excitació paral·lel
 • Excitació composta
 • Potencia i rendiment
 • Força i par motor
 • Regulació de velocitat

 

10. SeSeguretat i mesura.htmguretat i mesura

 • Màquines de c.c.
 • Força electromotriu
 • Excitació independent
 • Excitació sèrie
 • Excitació paral·lel
 • Excitació composta
 • Potència i rendiment
 • Força i par motor
 • Regulació de velocitat

 

     
Lliçó Anterior

Següent Lliçó