L
L'ordinador servidor
 

Igual com vam dir amb els ordinadors clients, l'ordinador servidor pot ser qualsevol ordinador amb connexió a Internet o a la nostra xarxa privada i amb un determinat programari.

Taula de contingut

 

 

 

El programari de servidor

Un programari servidor (o servei), és un programa que s'executa de manera permanent a l'ordinador servidor a l'espera que un ordinador client li faci una petició, en aquest moment, el programa servidor, realitzarà les accions necessàries per enviar el resultat de tornada al client. 

Perquè puguin coexistir diferents serveis en un mateix ordinador servidor, cada servei està escoltant per uns determinats ports , tota comunicació s'iniciarà amb un port de destinació i un port d'origen, i serà contestada amb mantenint aquests ports però en ordre invers:


 
 

 

 

 

Tipus de servidors

Com a administradors web, ens interessarà conèixer principalment els següents tipus de servidors:

Servidors HTTP. Servidors de pàgines web 

Servidors HTTPS. Servidors de pàgines web segurs 

Servidors de base de dades. Servidors de dades 

Servidors d'Aplicació. Servidors de programes de servidor

En els següents articles explicarem amb més detall aquests servidors i aprofundirem en els més importants d'ells, com per exemple Apache HTTP Server, Microsoft IIS ..